Gemeente Bergen Noord-Holland

De Noord-Hollandse gemeente Bergen wilde inzicht krijgen in de klanttevredenheid en participatie van burgers
Wij verrichtten een kwantitatief basisonderzoek naar de klanttevredenheid Wmo in het algemeen. En wij stelden een kwalitatief verdiepend onderzoek in naar de participatie van burgers aan maatschappelijke activiteiten, het gebruik van de algemene en collectieve voorzieningen en belemmeringen om te kunnen participeren.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk

Rekenkamercommissie Oisterwijk keek terug én vooruit.
Voor de rekenkamercommissie Oisterwijk ontwikkelde WMO Adviesgroep een toetsingskader 'maatschappelijke participatie', doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit normenkader is benut voor het 'terugkijken' op Wmo-beleid en uitvoering in de periode 2007-2011. Met het verkregen inzicht is 'vooruit gekeken' en zijn aanbevelingen gedaan voor de nieuwe beleidsperiode 2012-2015.

Bekijk het onderzoeksrapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie Oisterwijk.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan

Gemeenten Zaanstreek wilden onderzoek klanttevredenheid aov.
Voor de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan heeft WMO Adviesgroep de gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer naar hun ervaringen en suggesties voor verbetering gevraagd. De telefonisch afgenomen vragenlijst bestond uit een mix van voorgestructureerde vragen en open vragen. Dit heeft geleid tot een overzichtelijke rapportage met de gegevens van 300 respondenten. Deze bevat de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

BPBI

Branchevereniging vroeg workshop over beschermingsbewind en Wmo
WMO Adviesgroep heeft voor de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) een workshop verzorgd over beschermingsbewind en de Wmo.

Zie ook BPBI nieuwsbrief maart 2008.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

COC

COC vroeg WMO Adviesgroep voor voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo voor homoseksuelen
Verschillende thema's in de Wmo, zoals leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, zijn van belang voor homoseksuelen. COC vroeg WMO Adviesgroep inhoudelijke presentaties te verzorgen over de Wmo en te adviseren over mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Firevaned

Branchevereniging vroeg input voor discussie over toekomst hulpmiddelen
WMO Adviesgroep verzorgde een presentatie voor de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van revalidatiehulpmiddelen over ontwikkelingen binnen de hulpmiddelenregelingen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gehandicapten Adviesraad Bergen op Zoom

GAR wilde studiedag Wmo-thema's
De Gehandicapten Adviesraad Bergen op Zoom vroeg WMO Adviesgroep voor het verzorgen van een studiedag over het compensatiebeginsel, aanbesteding en cliëntenparticipatie. Aan de succesvolle studiedag namen 45 mensen deel.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gemeente Houten

Gemeente Houten vroeg ondersteuning bij de voorbereiding op de Wmo.
De gemeente wilde inzicht in omvang en inhoud van de te verwachten vraag van ouderen, mensen met een chronische ziekte en GGZ Cliënten. WMO Adviesgroep bracht vraag en aanbod in Houten in beeld en maakte voorstellen om het Wmo beleid hierop af te stemmen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gemeente Houten

Gemeente Houten wilde hulp bij het huishouden op maat van ouderen.
De gemeente wilde hulp bij het huishouden aanbesteden en wilde daarvoor van ouderen zelf horen wat zij belangrijk vonden. Wij regelden het. Binnen twee maanden had de gemeente inzicht in de omvang en inhoud van de vraag van ouderen. In focusgroepen gaven ouderen hun mening en ideeën.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden wilde een evaluatie van de invoering en de risico's van de Wmo.
Wij onderzochten hoe de invoering van de Wmo is verlopen voor de direct betrokken klantgroepen.
Wij analyseerden de inrichting van het Wmo-loket en de daaraan verbonden operationele risico's. Voor alle Wmo-gebieden hebben wij inzicht gegeven in de beleidsmatige risico's en de (te treffen) beheersingsmaatregelen.

De integrale rapportage kunt u hier lezen.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein wilde een Wmo Cliëntenraad.
De Wmo Cliëntenraad Nieuwegein moest vorm krijgen. Daar had de gemeente advies en ondersteuning bij nodig. Ook moest er een werkwijze ontwikkeld worden en zochten ze een tijdelijke voorzitter.
Wij stelden een representatieve cliëntenraad samen met ervaringsdeskundige leden. Met onze methode 'Het Wmo-huis' schoolden wij de leden. De voorzitter die wij leverden was bij uitstek gericht op teambuilding.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Nieuwegein.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Humanitas Alkmaar

Vrijwilligersorganisaties wilden versterking mantelzorg en vrijwilligerswerk
Een aantal organisaties voor de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk in Noord-Kennemerland wilde zich (gezamenlijk) positioneren en profileren in de Wmo. WMO Adviesgroep heeft met de organisaties twee documenten ontwikkeld voor het overleg met gemeenten: een toekomstvisie en een plan van aanpak.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Humanitas Alkmaar

Humanitas Alkmaar wilde een dienstenboek informele zorg
WMO Adviesgroep heeft met Humanitas een dienstenboek ontwikkeld. Dat geeft aan gemeenten en overige belangstellenden inzicht in de ondersteuningsactiviteiten die voor mantelzorgers en vrijwilligers (en hun organisaties) worden ondernomen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Iris Zorg

Iris Zorg vroeg ondersteuning bij strategische oriëntatie
Iris Zorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, krijgt met de Wmo te maken met andere opdrachtgevers, vragen en financieringsvormen. Welke nieuwe producten staan hier tegenover, hoe krijgt de marketing vorm, wat betekent dit voor de interne organisatie, welke markt-productcombinaties zijn kansrijk?
WMO Adviesgroep voerde voor Iris Zorg een strategische verkenning uit en beantwoorde bovenstaande vragen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Klaverblad Zeeland

Klaverblad Zeeland wilde deskundigheidsbevordering
In samenwerking met de provinciale patiënten- en cliëntenorganisatie Klaverblad Zeeland stelde WMO Adviesgroep een scholingsaanbod samen voor deskundigheidsbevordering en vaardigheden van Wmo-raden opgesteld en door WMO Adviesgroep op lokatie uitgevoerd.

Zie voor meer informatie onze folder.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

LSMO

Servicemanagers thuiszorg vroegen om strategische verkenning
Het Landelijk Service Managers Overleg vroeg om een strategische oriëntatie op de Wmo en de servicepakketten van de thuiszorg. WMO Adviesgroep verzorgde een workshop voor het verkennen van de mogelijkheden voor bestaande en nieuwe producten en diensten.Neem voor meer informatie contact op met ons.

LVG

LVG vroeg Wmo-expertise
Op verzoek van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) nam WMO Adviesgroep deel aan de redactie van de publicatie Wmo en eerstelijnszorg. WMO Adviesgroep verzorgde het voorzitterschap van een strategische rondetafelbijeenkomst Wm en eerstelijn.

Zie de publicatie. <>
Neem voor meer informatie contact op met ons.

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort wilde een training relatie- en netwerkmanagement
WMO Adviesgroep verzorgde een training voor managers en consulenten om klant- en netwerkgericht te werken. En om als ambassadeurs van hun organisatie aan relatiemanagement te doen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

MEE Nederland

MEE Nederland wilde een workshop aanbesteden
WMO Adviesgroep verzorgde een aantal keren een workshop voor medewerkers van de MEE-organisaties. In de workshop werd ingegaan op het proces van aanbesteden, de organisatie en inhoud van de aanbesteding.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

MEE Nederland

MEE Nederland wilde een bijdrage leveren aan Wmo-loketten.
MEE Nederland wilde de regionale MEE-organisaties handvatten geven zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke Wmo-loketten.
Wij maakten een ondersteuningsdocument. Daarin staan de mogelijkheden die de organisaties hebben om zich te oriënteren op en profileren in de gemeentelijke Wmo-loketten. Dit gaf ruimte om hun betrokkenheid bij de Wmo-loketten af te stemmen op de lokale situatie en in gesprek te gaan met gemeenten.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

MEE Rotterdam

MEE Rotterdam vroeg om een quick scan aanbesteden
Voor MEE Rotterdam heeft WMO Adviesgroep een quick scan ontwikkeld voor het beoordelen van de aanpak en organisatie van aanbestedingen. In een interactieve workshop is een aantal kritische factoren geïnventariseerd en is een brainstorm geweest over de te kiezen vervolgstappen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

MEE Zuidoost-Brabant

MEE Zuidoost-Brabant vroeg een train-de-trainer lokaal loket
Om MEE-medewerkers in de gelegenheid te stellen

MEE Zuidoost-Brabant heeft een cursus ontwikkeld voor gemeentelijke loketmedewerkers. Voor het geven van de cursus door eigen MEE-medewerkers had MEE Zuidoost-Brabant behoefte aan een train-de-trainer training. WMO Adviesgroep heeft deze ontwikkeld en uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

NESS

Hulpmiddelenproducent NESS wilde een strategische verkenning
Voor het beoordelen van de financieringsmogelijkheden van de Wmo voor revalidatieprothesen had NESS behoefte aan ondersteuning. WMO Adviesgroep heeft die geboden met een interactieve verkenning van de Wmo.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Per Saldo

Per Saldo zocht een projectleider voor de PgbWijzer 
Budgethoudersvereniging Per Saldo startte op verzoek van het Ministerie van VWS en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het project PgbWijzer Wmo. Het project ondersteunt gemeenten bij de invulling van het persoonsgebonden budget binnen de Wmo. WMO Adviesgroep ontwikkelde met Per Saldo het projectvoorstel en leverde de projectleider.

Zie voor de PgbWijzer Wmo de website van de Wmo-implementatie.

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht wilde moeilijk bereikbare doelgroepen betrekken bij het Wmo-beleid.
De provincie zocht naar instrumenten om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken bij het Wmo-beleid. Wij gaven leden uit de doelgroepen een rol bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en noemden hen de Wmo Watchers. Dit bleek een handig instrument. Een handvat voor gemeenten om het Wmo-beleid verder vorm te geven.

Een eindverslag en DVD over het project zijn beschikbaar.
Download het eindverslag WMO Watchers (pdf)
En bekijk de film:Neem voor meer informatie contact op met ons.


Rekenkamercommissie Gemeente Soest

Rekenkamercommissie Soest wilde de gemeenteraad ondersteunen.
De rekenkamercommissie Soest wilde een doorlichting van het implementatieproces van de Wmo. Wij ontwikkelden de Wmo gRaadmeter en konden zo het implementatieproces doorlichten. Met de Wmo RaadWeter heeft de gemeenteraad een handreiking gekregen met een perspectief op de eigen rol, de Wmoagenda, mogelijke prioriteiten en hoe daarmee om te gaan.

Bekijk de WMO gRaadmeter en de WMORaadWeter.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

SGOA

SGOA vroeg workshop Wmo
WMO Adviesgroep verzorgde workshop over (financiële) gevolgen Wmo voor burgers.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Vestia

Woningbouwcorporatie Vestia zocht expertise Wmo en wonen
Op verzoek van Vestia verzorgde WMO Adviesgroep een werkconferentie over de gevolgen van de Wmo voor woningbouwcorporaties.

Neem voor meer informatie contact op met ons.


VGN

VGN vroeg onderzoek overheveling begeleiding
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wilde een onderzoek naar de implicaties van de overheveling van de AWBZ-functies activerende en ondersteunende begeleiding naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WMO Adviesgroep heeft hiervoor een achtergrondstudie opgesteld.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

WMO Adviesraad Amsterdam-Noord

De WMO Adviesraad wenste ondersteuning bij het oprichten van de Stichting WMO Adviesraad en advies over de structuur van de Adviesraad.
Wij adviseerden over de statuten en oprichting van de stichting WMO Adviesraad, stelden het Convenant op voor de samenwerking tussen stadsdeel A'dam Noord en de Adviesraad en adviseerden over de structuur en verantwoordelijkheden van werkgroepen van de Adviesraad.

Neem voor meer informatie contact op met ons.


Wmo-raad gemeente Leiden

De Adviesraad WMO Leiden wenste ad interim een beleidsmedewerker voor het coördineren van werkzaamheden van de Adviesraad, het schrijven van adviezen en het ontwikkelen van een website.
Wij leverden een beleidsmedewerker die direct op het gewenste niveau aan de slag ging, adviezen opstelde en de werkzaamheden van de Adviesraad coördineerde. Daarnaast ontwikkelden wij een toegankelijke website voor de Adviesraad.

Zie de website van de Adviesraad Wmo gemeente Leiden
Neem voor meer informatie contact op met ons.


Wmo-raad gemeente Midden Delfland

Wmo-raad gemeente Midden Delfland wilde studiebijeenkomsten
Voor de Wmo-raad Midden Delfland verzorgde WMO Adviesgroep drie studiebijeenkomsten over het compensatiebeginsel, cliëntenparticipatie en achterbanraadpleging.

Voor meer informatie over de Wmo Cliëntenraad Midden Delfland
Neem voor meer informatie contact op met ons.


Wmo-raad gemeente Purmerend

De Wmo-cliëntenraad Purmerend wenste ondersteuning bij de oprichting van de raad, vervangend voorzitterschap en ondersteuning bij het opstellen van adviezen.
Wij leverden een vice-voorzitter en hebben geholpen bij het oprichten en vormgeven van de cliëntenraad. Wij ondersteunden de cliëntenraad bij het opstellen van adviezen, het notuleren van vergaderingen en het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden van de raad.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Wmo-raad gemeente Spijkenisse

Wmo Adviesraad Spijkenisse wilde meer weten over integraal beleid
WMO Adviesgroep verzorgde een bijdrage over integraal gemeentelijke WMO beleid.

Zie ook de website van de Wmo Adviesraad Spijkenisse.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Wmo-raad gemeente Venray

De Wmo klankbordgroep Venray wenste advies over de inrichting van de klankbordgroep en het opstellen van een communicatieplan.
Wij stelden een communicatieplan op en adviseerden over het instellen van werkgroepen en het beschrijven van de verschillende verantwoordelijkheden tussen de werkgroepen en de klankbordgroep.

Neem voor meer informatie contact op met ons.


Wmo-raad gemeente Zaanstad

De Participatieraad WMO Zaanstad wenste ondersteuning bij het opstellen van adviezen.
Wij leverden ondersteuning aan de Participatieraad bij het coördineren van de werkzaamheden, het opstellen van adviezen en jaarverslagen en organiseren van een mini-congres.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant wilde een handleiding cliëntenparticipatie.
WMO Adviesgroep ontwikkelde op verzoek van Zorgbelang Brabant en met financiële steun van de provincie Noord Brabant een losbladig handboek als leidraad voor participerende burgers. De Workmate wordt op grote schaal in Noord Brabant en de rest van Nederland gebruikt.

Kijk voor de Workmate op de site van Zorgbelang Brabant

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland wilde een program-manager voor het stimuleringsprogramma Lokaal Centraal.
Op verzoek van het ministerie Van VWS hebben de gezamenlijke Zorgbelang-organisaties in Nederland van 2006-2008 het stimuleringsprogramma Lokaal Centraal uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling was het stimuleren van de cliëntenparticpatie in de Wmo. WMO adviesgroep heeft Zorgbelang Nederland ondersteund door gedurende 2,5 jaar het programmamanagement te verzorgen.

Kijk voor meer informatie over de resultaten op de site van Zorgbelang Nederland

Neem voor meer informatie contact op met ons.